به کارنمای تارنگار هرمز پژمانخوش آمدید.

برای نمایش، من یک تارنما در دست زیرسازی و نگهداری و شماری سروده از خودم دارم.

امیدوارم خوشتان بیاید.

برای دیدن نگاره سروده‌هایی پارسی که از خودم سرودم روی نگاره ی زیرین انگشت بزنید.

تارنمایی که بنده آن را سامان دهی‌ می‌کنم و گسترنده ‌ی آن همکار بنده است، برای پشتیبانی از کودکان کار در تهران ساخته شده است. بسیار خرسند می‌‌شوند اگر از تارنمایشان دیدن بفرمایید. این تارنما در گویش ایرانی نگاشته شده است.

اگر بر روی نگارهٔ زیرین انگشت بزنید به سوی این تارنمای زیبا رهنمون خواهید شد.